Jam teaching at Thai Fresh in Austin, Texas on Tuesday, April, 13, 2010. (Freelancer/Thao Nguyen)